Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

 • VYTRIEDENÉ ODPADY – vozidlo press so zdvíhacím zariadením
 • TUHÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY – dodávkové vozidlo do 1 tony, reťazový nosič kontajnerov do 7 ton, hákový nosič kontajnerov nad 7 ton
 • TEKUTÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY – cisterna o objeme 2,4 m³ a 10 m³
 • STAVEBNÉ ODPADY – reťazový nosič kontajnerov do 7 ton, hákový nosič kontajnerov nad 7 ton
 • SPÁLITEĽNÉ DRUHY ODPADOV – reťazový nosič kontajnerov do 7 ton, hákový nosič kontajnerov nad 7 ton

a/ Zhodnotenie / zneškodnenie odpadov typu „O“

 • VYTRIEDENÉ  ODPADY –  spracovanie  odpadov  za  účelom  ich  ďalšieho  zhodnotenia
 • SPÁLITEĽNÉ ODPADY – energetické zhodnotenie odpadov za účelom výroby elektrickej energie a pary
 • STAVEBNÉ ODPADY – materiálové zhodnotenie

b/ Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných odpadov „NO“

b.1/ Nakladanie s tuhými nebezpečnými odpadmi

 • odber, preprava a zneškodnenie tuhých nebezpečných odpadov
  (napr. farby, tonery, obaly so zvyškom nebezpečných látok, absorbenty, elektroodpady, žiarivky, akumulátorové batérie a iné)

b.2/ Nakladanie s tekutými nebezpečnými odpadmi

 • sacia cisterna o objeme 2,4 m³
  (vhodná do stiesnených priestorov, sudové hospodárstvo)
 • sacia cisterna o objeme 10 m³ (rôzne typy zásobníkov)
  (kaly, odpadová voda, zmesi vody a oleja a iné)