Zber a odvoz triedeného odpadu

Spoločnosť KOSIT a.s. začala realizovať triedený zber odpadu v Košiciach v roku 2002. Od tohto roku sa počet kontajnerov na triedený zber niekoľkonásobne navýšil a v súčasnosti sa v Košiciach triedia komodity ako papier, sklo, plast a kov. Okrem základných komodít je možné triediť napr. elektroodpad, batérie, šatstvo, a iné zložky, ktoré môžu obyvatelia odvážať na 6 zberných dvorov v rámci mesta Košice príp. iné zberné miesta.

Neustále sa vytvárajú kvalitnejšie podmienky pre  funkčný a efektívny triedený zber odpadu:

  • zvyšuje sa počet kontajnerov,
  • zapája sa moderná zberová technika,
  • budujú sa nové triediace linky a zariadenia…

Hlavným faktorom úspešnosti triedeného zberu je však záujem a aktívny prístup obyvateľov.