Moderné uzamykateľné kontajnerovisko v Parčíku J. Psotku
13. júna 2017
Poznáme víťazov Vrchnákománie!
16. júna 2017

KOSIT je slušná firma

O súčasnej situácii, ktorá zo spoločnosti KOSIT a.s. spravila predmet verejného záujmu, sme sa pozhovárali s jej generálnym riaditeľom Ing. Mariánom Christenkom.

Ako vnímate súčasnú situáciu okolo KOSIT-u?
Situáciu okolo predaja vnímame veľmi vážne. Z pohľadu KOSIT-u nie je tak podstatné, kto bude akcionárom, ako to, kto sa v akej miere pričiní o ďalší rozvoj spoločnosti. Talianski akcionári silne podcenil investície do vlastnej firmy a aj po dvoch rokoch je stále čo naprávať. Žiaľ sa zdá, že téme KOSIT-u pridali na atraktívnosti blížiace sa komunálne voľby. KOSIT bol proti svojej vôli zatiahnutý do nezmyselných káuz, ktoré výrazne poškodzujú jeho dobré meno.

Ľudia sa však pýtajú, prečo Košičania platia za odpad najviac na Slovensku?
Neviem, ako vznikol mýtus, že Košičania majú najdrahší odpad. Isté je, že občania mesta Košice neplatia najvyššie poplatky spojené so službami za odpad. Spomedzi krajských miest má vyššie poplatky okrem Bratislavy aj Trnava. Pritom tak Trnava, Trenčín, ako aj Banská Bystrica, ktorých odpad sa ukladá na skládky, majú porovnateľný poplatok ako Košice.

Prečo je spaľovanie drahšie ako ukladanie na skládku?
Spaľovanie, presnejšie povedané, energetické zhodnocovanie odpadu nie je skládkovanie. Ide o podstatne zložitejší proces bez dedičstva pre budúce generácie vo forme environmentálnych záťaží. Spaľovňa pracuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Potrebné investície ako aj náklady na jej prevádzku a údržbu sú 10-násobne vyššie v porovnaní so skládkou komunálneho odpadu. Pokiaľ viem, tak spálenie tony odpadu stojí v Budapešti a v Brne asi 77 eur, v Bratislave 80 eur a v Prahe takmer 100 eur.

Ako je teda možné ceny za odpad objektívne porovnať?
Najobjektívnejšie je porovnať náklady mesta na odpadové hospodárstvo v jeho rozpočte na jedného obyvateľa. Potom nemusíte rozlišovať, či sa odpad spaľuje alebo skládkuje a v takomto porovnaní viete vyhodnotiť aj súvisiace služby ako sú zber a odvoz odpadu. Samozrejme, nemôžete porovnávať obec s krajským mestom. To, že je pri takomto porovnaní mesto Bratislava, ktoré rovnako spaľuje odpad, drahšie, je celkom logické. Košice však okrem Bratislavy vo výške celkových nákladov predbehli aj Trnava, Nitra a Trenčín.

spalovna3-r828_res.jpg

Je pravda, že niektorí vaši zákazníci platia menej ako 72 eur?
Tvrdenia, že ak ostatní klienti spoločnosti KOSIT platia nižšie ceny za energetické zhodnotenie bez posúdenia celkovej ceny spojenej s poskytovaním komplexných služieb so záverom, že mesto Košice platí nevýhodné ceny, nepovažujeme za korektné. Pokojne to môžeme nazvať účelovou manipuláciou s faktami. KOSIT každoročne úspešne znižuje svoju ekonomickú závislosť na najväčšom zákazníkovi, teda na meste Košice a dokáže efektívne rozkladať fixné náklady medzi viacerých zákazníkov. Preto je KOSIT schopný nezvyšovať ceny za energetické zhodnocovanie pre mesto Košice.

Naozaj je v košickej spaľovni pálený vytriedený odpad, za ktorý už platí výrobca? 
Toto je ďalší mýtus. Je fakt, že odpad z triedeného zberu na území mesta Košice sa materiálovo zhodnocuje. To znamená, že napríklad vytriedený papier putuje k výrobcom papiera a použije sa opätovne pri výrobe papiera. Žiaľ, v nádobách na triedený zber nekončí vždy len to, na čo sú určené a niektorí si nádoby na triedený zber mýlia s nádobami na komunálny odpad. Preto musíme triedený zber dotrieďovať a to, čo tam nepatrí, nedokážeme predať a výrobca to nezaplatí. Neostáva nič iné, ako tento odpad spáliť, teda energeticky zhodnotiť. Deje sa tak, samozrejme, v zmysle zákona o odpadoch, ktorý hovorí, že náklady spôsobené nedôsledným triedením hradí obec, resp. mesto. Nevidím logicky dôvod, prečo by sme pálili za 72 eur tonu plastov, ktorú dokážeme predať za podstatne vyššiu cenu.

Prečo neplatia Košičania menej za odpad od januára 2017?
Vyjadrenie o tom, že by v zmysle zmluvy uzatvorenej v roku 2001 mala spoločnosť KOSIT po 1. januári 2017 ceny znižovať, sú nepravdivé a pri neustále rastúcich prevádzkových a investičných nákladoch ťažko realizovateľné. Naopak, súčasná zmluva dáva spoločnosti KOSIT a.s. právo na základe preukázania vývoja nákladov zvýšiť ceny svojich služieb. Na základe dohody oboch akcionárov spoločnosť KOSIT a.s. od 1. januára 2017 ceny nezvýšila a chýbajúce zdroje na pokrytie variabilných a fixných nákladov pokrýva výnosmi z ostatných obchodných aktivít, ktoré za posledných 5 rokov vzrástli takmer dvojnásobne. Naopak, výnosy z mesta Košice za to isté obdobie za nakladanie s odpadmi a letnú a zimnú údržbu sa nezmenili.

Ako sa zmenili náklady spoločnosti za ostatných 7 rokov?
Každý racionálny človek chápe, že náklady rastú každým rokom. KOSIT ceny za odpad nezmenil už 7 rokov a za ten čas došlo k nárastu všetkých nákladových položiek. Len mzdové náklady spoločnosti KOSIT a.s., ktoré predstavujú na celkových nákladoch spoločnosti takmer polovicu, vzrástli iba od roku 2012 o takmer 24 %. Od roku 2010, kedy boli ceny zafixované, len minimálna mzda vzrástla kumulatívne o viac ako  40 %. Navyše, prevádzka spaľovne si vyžaduje pravidelné investície. Len v roku 2017 prebieha rozsiahla modernizácia všetkých zariadení kotla K1, pričom celkový investičný náklad na spaľovňu predstavuje len v tomto roku sumu 14 mil. eur.

spalovna1a-r376_res.jpg

Takže ceny za odpad by mali rásť?
Robíme všetko preto, aby sa tak nestalo. Zvyšovanie cien a investície do firmy sú dve spojené nádoby. Ak nebudeme investovať do rozvoja, skôr či neskôr bude nutné ceny zvýšiť. Čím bude KOSIT väčší a silnejší, tým menej bude odkázaný na zdroje z mesta Košice. Za menej ako 3 roky sa nám podarilo znížiť závislosť od mesta už takmer na polovicu. To vyžadovalo a bude vyžadovať ďalšie investície.

Čo by sa zmenilo, keby mesto Košice predalo svoje akcie?
Z pohľadu mesta Košice a jeho nákladov na odpadové hospodárstvo po predaji akcií nedôjde k žiadnej zmene. Mýty o tom, že predajom akcií mesto Košice stratí kontrolu, v dôsledku čoho ceny vyletia nahor, sú vykonštruované. Predajom akcií nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvy, ktoré KOSIT uzatvoril s mestom Košice alebo s ďalšími obchodnými partnermi, a naďalej sa nimi bude riadiť. KOSIT je od svojho vzniku, t. j. 17 rokov, súkromnou spoločnosťou, pri žiadnej doterajšej zmene akcionárov, a bolo ich niekoľko, sa nič také doteraz nestalo, a navyše sme mestu ponúkli fixné ceny na ďalších 5 rokov. Ako som už spomenul, výška cien a objem investícií na rozvoj firmy spolu súvisia.

Aký dosah by malo mesto Košice na KOSIT po predaji akcií?
KOSIT je súkromná spoločnosť, v ktorej má majoritný počet akcií spoločnosť WOOD Waste Management Ltd. a minoritný podiel mesto Košice. Pokiaľ sa mesto rozhodne predať časť svojho podielu a ponechá si 5-percentný kontrolný balík na akciách spoločnosti, bude mať na činnosť spoločnosti KOSIT prakticky rovnaký dosah ako doteraz.

Čo všetko dnes tvorí spoločnosť KOSIT?
KOSIT je predovšetkým slušná firma, ktorá dôsledne dbá na plnenie svojich záväzkov nielen voči akcionárom a zákazníkom, ale aj voči svojim zamestnancom a partnerom. KOSIT vlastní 1 spaľovňu, 10 dcérskych spoločností, zamestnáva 545 pracovníkov a svoje služby poskytuje pre 300 000 obyvateľov a 500 podnikateľských subjektov na území Slovenska. V súčasnosti má v rámci SR rozmiestnených 24 290 kontajnerov, 190 áut vo vozovom parku, zhodnotí 115 000 ton odpadu ročne, vyprodukuje 45 000 MWH elektrickej energie a v čase zimného obdobia zabezpečí vykurovanie pre 4 200 domácností. Okrem toho sa spoločnosť KOSIT venuje aj vzdelávaniu a na svojej pôde odovzdá vedomosti 4 000 absolventom environmentálnej výchovy ročne, najmä z Košíc.

Aké má KOSIT plány do budúcnosti?
Strategickým cieľom spoločnosti je ďalší vyvážený rast. KOSIT sa chce stať, a má na to aj slušné predpoklady, lídrom na Slovensku. Zatiaľ na trhu dlhé roky dominujú väčšinou spoločnosti so zahraničným kapitálom, ale košický KOSIT už dnes patrí k uznávaným hráčom so schopnosťou poskytovať služby s pôsobnosťou na celom Slovensku.