Prihláška na Vrchnákomániu 2015
9. apríla 2015
Oslávte Deň Zeme so spoločnosťou KOSIT a Nadáciou KOSIT
9. apríla 2015

ŠTATÚT SÚŤAŽE VRCHNÁKOMÁNIA 2015

I.
Predmet a účel štatútu
Tento štatút upravuje súťažné podmienky, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku V. tohto Štatútu zúčastniť súťaže „VRCHNÁKOMÁNIA VIII.“ (ďalej len „súťaž“) a stať sa výhercom cien uvedených v článku VI. tohto Štatútu.

II.
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je KOSIT a.s., IČO: 36205214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1169/V (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

III.
Cieľ súťaže
Zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl v meste Košice.

IV.
Termíny
Prihlásenie sa do súťaže je možné v termíne do 30.04.2015 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese: www.kosit.sk/vrchnakomania2015-prihlaska

Elektronická prihláška musí obsahovať všetky povinné údaje ako:
– Názov a adresa školského zariadenia
– Kontaktné údaje zodpovednej osoby (meno, email, mobil)
– Počet žiakov školy

Zber na jednotlivých školských zariadeniach prebehne v 23.týždni, t.j od 1.6.-5.6.2015 za účasti zodpovednej osoby uvedenej v prihláške. Harmonogram odvozu bude dohodnutý individuálne so školskými zariadeniami. Za koordináciu zberu v rámci súťaže VRCHNAKOMÁNIA bude zodpovedný Peter Hudák (0917 477 415 / hudak@kosit-as.sk), Obchodné odd. spol. KOSIT a.s.

V.
Oprávnené osoby
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú školské inštitúcie (materské, základné a stredné školy), ktoré súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:

Prihlásili sa do súťaže v termíne a spôsobom uvedenom v čl. IV a miesto ich pôsobenia je na území mesta Košice.

VI.
Ceny
Súťaží sa v týchto kategóriách:

a/ Najväčšie množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov na jedného žiaka
1. miesto – 300€ (slovom: tristo eur)
2. miesto – 200€ (slovom: dvesto eur)
3. miesto – 100€ (slovom: sto eur)

b/ Celkové množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov
1. miesto – 300€ (slovom: tristo eur)
2. miesto – 200€ (slovom: dvesto eur)
3. miesto – 100€ (slovom: sto eur)

VII.
Vyhodnotenie

Súťaž bude vyhodnotená na základe:
a/ vyzbieraného množstva plastových vrchnákov (v kg) prepočítaného na jedného žiaka danej školy
b/ vyzbieraného celkového množstva plastových vrchnákov v rámci školy

Výhercom súťaže sa stane 6 školských inštitúcií, ktoré splnili podmienky uvedené v článkoch IV. a V. (ďalej len „Výherca“ alebo „Výhercovia“).

Vyhodnotenie súťaže bude koncom mesiaca jún 2015.

VIII.
Oznámenie výsledkov súťaže
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v „Prihláške“.

IX.
Miesto a čas odovzdania Cien
Ceny súťaže budú odovzdané v mesiaci jún 2015 v Košiciach.

X.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti KOSIT a.s (www.kosit.sk).
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto Štatútu.
3. Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa bez obmedzení, v rozsahu upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi.
4. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
5. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
6. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.
7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu alebo odovzdania Ceny.
8. Tento Štatút je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, obe pre potreby Vyhlasovateľa.

V Košiciach dňa 01.04.2015