Súťaž Nalep na auto a vyhraj má ďalších výhercov!
7. júla 2016
Výstava výherných fotografií súťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“ pokračuje!
8. júla 2016

Košice majú už päť zberných dvorov

KOŠICE, 7. 7. 2016 – Od 1. júla 2016 majú Košice o dva zberné dvory viac, a to v mestskej časti Košice – Ťahanovce na Magnezitárskej ulici a v mestskej časti Košice – Šaca na Železiarenskej ulici. Okrem toho na sídliskách pribudlo 500 košov na triedený zber a v uliciach 12 nových vozidiel.

Košice majú od začiatku júla 5 zberných dvorov pre obyvateľov mesta a podnikatelia a organizácie môžu voziť odpad priamo do areálu spaľovne, čím sa radia na tretiu priečku v rámci krajských miest v počte zberných dvorov na Slovensku – hneď po Bratislave (11) a Trnave (6). Nové lokality zberných dvorov boli vyberané citlivo so zreteľom na polohu a rozmerové požiadavky pre pohodlný pohyb a manipuláciu.

Myšlienka rozšírenia počtu zberných dvorov by bez počiatočnej iniciatívy a permanentnej podpory zo strany Magistrátu mesta Košice, či už pri príprave potrebnej dokumentácie, ako aj z pohľadu riešenia ich financovania, nebola realizovateľná. Spustením prevádzok v Šaci a Ťahanovciach dôjde ku skráteniu priemernej vzdialenosti obyvateľov vzdialenejších mestských častí k najbližšiemu zbernému dvoru. Znížená vyťaženosť ostatných zberných dvorov prinesie aj príjemný vedľajší efekt, a to kratšiu čakaciu dobu na vybavenie obyvateľov,“ povedal generálny riaditeľ KOSIT a. s. Ing. Marián Christenko. Zberné dvory v Košiciach ponúkajú najširšie spektrum komodít na Slovensku, ktoré môžu obyvatelia priniesť do areálu. Patrí sem obyčajný, špeciálny (nebezpečný) i nadrozmerný odpad, ktorý môžu odovzdať v zberných dvoroch na Jesenského, Popradskej ulici, Pri bitúnku a od júla aj na Magnezitárskej a Železiarenskej. V lete sú otvorené od 7.00 do 18.00 hod (pondelok – piatok) a od 8.00 do 15.00 (sobota), mimo obedňajšej prestávky medzi 12.00 – 12.30 hod.

Pri návrhu na výstavbu nového zberného dvora primárne oslovujeme mesto vo veci vhodných pozemkov. „Vzhľadom na to, že zberné dvory chceme realizovať aj podľa geografického hľadiska a optimálneho rozloženia vzdialeností pre jednotlivé lokality v Košiciach, v posledných dvoch prípadoch neboli nájdené vhodné mestské pozemky. Bez ohľadu na ich vlastníka prevádzkuje spoločnosť KOSIT zberné dvory vždy na vlastné náklady,“ skonštatoval Ing. Marián Christenko.

Zberný dvor na Železiarenskej 49 má primárne slúžiť obyvateľom spádovej oblasti Šaca, Poľov, Lorinčík, Pereš, Šebastovce, čo dokopy predstavuje 10 078 obyvateľov. „Som rád, že jeden z nových zberných dvorov je umiestnený práve v našej mestskej časti. Doteraz sme mali u nás zriadené improvizované stanovište veľkokapacitných kontajnerov a prevádzková doba bola obmedzená. Zberný dvor na Železiarenskej ulici určite prispeje ku skvalitneniu služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre občanov našej mestskej časti,“ zdôraznil starosta mestskej časti Košice – Šaca Ing. Daniel Petrík.

Zberný dvor na Magnezitárskej 11/A o ploche 1200 m2 a nachádza sa v areáli bývalej Magnezitky a bude prevažne slúžiť obyvateľom sídliska Ťahanovce a obce Ťahanovce, Džungle, Dargovských hrdinov, Košickej Novej Vsi, Kavečian, čiastočne Severu, spolu od 56 441 do 76 584 obyvateľov.„Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce po dobu 10 rokov vyvíjala iniciatívu smerujúcu k zriadeniu zberného dvora na území mestskej časti alebo v jej bezprostrednom okolí. Skutočnosť, že je zberný dvor umiestnený v areáli bývalej Magnezitky vníma pozitívne a očakáva, že aj obyvatelia mestskej časti na tento ústretový krok samosprávy a firmy KOSIT a. s. zareagujú pozitívne a prestanú umiestňovať veľkorozmerné odpady na verejné priestranstvá už aj z dôvodu, že novootvorený zberný dvor je v dostupnej vzdialenosti iba 1,5 km,“ uviedol starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyril Betuš. Zberný dvor uvítal aj starosta obce Ťahanovce Ing. Ján Nigut:

Sme radi, že do zberného dvora budeme mať blízko. Osobne si želám, aby tento nový dvor bol ‚preplnený‘ odpadom. Rozumejte mi, prosím, že si želám čistejší ťahanovský les, breh Hornádu, ale aj vzduch. To dosiahneme svojím postojom k čistejšiemu životnému prostrediu bez čiernych skládok a trochou ochoty recyklovať suroviny a odpad.“ Celková investícia do nových zberných dvorov predstavovala 200 tisíc €.

Od navýšenia počtu zberných dvorov a ich lepšej dostupnosti pre obyvateľov mestských častí si kompetentní sľubujú nižší počet čiernych skládok. Tento zámer by mala podporiť súťaž. Každý mesiac vyhrá 5 Košičanov, ktorí prinesú odpad na zberný dvor, 30 €. Iniciatíva v rámci kampane Za čistejšie Košice potrvá od 11. júla do 31. decembra 2016.

Obyvateľov Košíc čakajú aj ďalšie novinky. KOSIT a. s. obnovil svoju vozovú flotilu o 12 áut a v Košiciach by malo pribudnúť spolu 500 nových kontajnerov na triedený zber. Do roku 2020 by malo Slovensko zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností najmenej na 50 %. Košičania majú tak k dispozícii 2884 kontajnerov na plast papier, biele a farebné sklo, kov, viacvrstvové kombinované obaly. Na nákup použila spoločnosť vlastné zdroje a financie z Recyklačného fondu, čo znamenalo investíciu vo výške 92 625 eur.

V roku 2015 obyvatelia Košíc vytriedili celkovo 12 846 ton odpadu. Oproti roku 2014 ide o 6-percentné zlepšenie. Nové smetné nádoby by mali prispieť k motivácii občanov odpad triediť ešte viac.

Napriek investíciám, ktoré len za minulý rok presiahli sumu 6 miliónov eur sa od roku 2010 cena za zhodnotenie odpadu pre Mesto Košice nezmenila, a to i napriek tomu, že inflácia za toto obdobie dosiahla kumulovanú výšku 11 %. Primárnym cieľom spoločnosti KOSIT a. s. je dlhodobo udržateľný rast spoločnosti a dosiahnutie stabilnej cenovej úrovne služieb pre Mesto Košice,“ uviedol generálny riaditeľ Ing. Marián Christenko.