Vďaka investíciám KOSITu sú Košice opäť čistejšie
17. augusta 2016
Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.
13. októbra 2016

KOSIT investuje do kvality aj služieb

Prioritnou úlohou vedenia spoločnosti KOSIT a.s. je dlhodobá stratégia ďalšieho rastu spoločnosti predovšetkým s ohľadom na potreby jej najväčšieho zákazníka, Mesta Košice, ale aj s ohľadom na trendy v oblasti odpadového hospodárstva vo všeobecnosti. Vízia sa sformovala po zmene vlastníka koncom roka 2014, keď sa väčšinovým vlastníkom stala spoločnosť Wood Waste Management Limited (66 %), zvyšok akcií zostal v majetku Mesta Košice (34 %). 

Predchádzajúci majoritný akcionár spoločnosti KOSIT a.s. koncentroval svoju investičnú politiku predovšetkým do výstavby nového kotla na spaľovanie odpadu, ktorý bol do prevádzky uvedený koncom roka 2013. Od roku 2009 do roku 2014 preinvestovala spoločnosť KOSIT a.s. celkovo 43,2 mil. EUR a výrazne vzrástla jej zadlženosť voči bankám. Pôvodný akcionár sa prioritne sústredil na spaľovňu a zanedbal ostatné oblasti. To viedlo napríklad k celkovému zastaraniu vozového parku a k následným výpadkom v prevádzke odvozu odpadu a služieb spojených s letnou a zimnou údržbou.

Nová stratégia sa opiera o dva základné strategické ciele, a to sústavné zvyšovanie kvality služieb pre obyvateľov Košíc a nastavenie plánu investícií, prevádzky a údržby v prípade spaľovne odpadov tak, aby výrobná kapacita spaľovne z pohľadu životnosti zodpovedala potrebám zákazníkov spoločnosti KOSIT a.s. v horizonte 15 rokov. Tento strategický plán je priamo spojený s plánom investícií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie primárnych cieľov.

Na dosiahnutie prvého cieľa týkajúceho sa kvality služieb vyčlenil KOSIT a.s. do roku 2021 takmer 10 mil. EUR. Prvý balík je určený najmä na nákup novej, modernej techniky na zvoz odpadu a zimnú údržbu, ale aj na výkon nových činností, ako sú čistenie kontajnerov, resp. mechanizmov na zabezpečenie čistoty. K nim patria napríklad komunálne vysávače, ktoré by sa mali v uliciach Košíc objaviť už na jeseň 2016 a mali by výrazne pomôcť zvýšiť čistotu ulíc a produktivitu práce. Druhým dôležitým prvkom prvého balíka je kompletná obmena informačného systému firmy, a to predovšetkým v oblasti organizácie dopravy a logistiky, prostredníctvom ktorého by sa požiadavky zákazníkov zadané do systému premietli on-line na navigačný displej v kabíne vozidla.

Projekt zameraný na zvyšovanie kvality služieb bol spustený už koncom minulého roka. Prvými troma úlohami bolo zriadenie Kancelárie prvého kontaktu na Magistráte Mesta Košice, založenie CALL centra a „zelenej linky“ 0800 156 748 a dôsledné uplatnenie systému evidencie a vyhodnocovania podnetov a reklamácií od zákazníkov. Spoločnosť KOSIT a.s. vykoná mesačne zhruba 150 000 manipulácií kontajnerov, nádob a vriec rôznych druhov odpadov. Nové CALL centrum prijalo od 1. januára do konca augusta 2016 spolu 696 podnetov, zväčša od občanov. Z tohto počtu bolo 403 charakterizovaných ako opodstatnených a 293 ako neopodstatnených. Vďaka novému systému spracovania reklamácií a pravidelného preškoľovania posádok sa nám od januára 2016 podarilo znížiť priemerný počet reklamácii na mesačnej báze zo 117 na 61 v auguste tohto roku. KOSIT a.s. má aj naďalej eminentný záujem zlepšovať kvalitu svoji služieb a v tomto procese je v značenej miere závislý aj od spätnej väzby zákazníkov, ktorú mu môžu poskytnúť, či už na „zelenej linke“, na webe, resp. prostredníctvom stránky na Facebook pod názvom Za čistejšie Košice.

Druhý cieľ investičnej stratégie spoločnosti KOSIT a.s. sa koncentruje na dlhodobú udržateľnosť a zabezpečenie prevádzkyschopnosti jednej z dvoch spaľovní odpadu na Slovensku, ktorá je v prevádzke od roku 1992 a prešla viacerými zásadnými fázami modernizácie. „Za takmer 25 rokov sa spaľovňa postarala zhruba o 1,8 mil. ton odpadu. Ak by neexistovala v Košiciach spaľovňa a vy by ste tento odpad nahrnuli na kopu, tá by bola iba o pár metrov menšia od Cheopsovej pyramídy v Gíze. Ak by ste tento odpad chceli z Košíc odviesť naraz, tak celá vlaková súprava by merala takmer 600 km,“ hovorí generálny riaditeľ KOSIT a.s. Ing. Marián Christenko.

Politika Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva jednoznačne deklaruje záujem znížiť mieru skládkovania na 10% do roku 2030. Aj keď sa dnes náklady na spaľovanie odpadu javia vyššie oproti ostatným mestám, ktorých odpad končí väčšinou na skládkach, ide iba o krátkodobý efekt, ktorý je podmienený výškou poplatku za skládkovanie. Ak sa tento poplatok navýši zo 4,98 EUR za jednu tonu napríklad na priemernú úroveň 94,5 EUR platnú v susednom Poľsku, stane sa spaľovanie odpadov v Košiciach extrémne lacným oproti iným alternatívam. Vzhľadom na to, že poplatky za skládkovanie na Slovensku sú v porovnaní s Európskou úniou najnižšie, možno očakávať, že k ich navýšeniu dôjde vo veľmi krátkom čase.

V prípade Košíc končí na skládke komunálneho odpadu už dnes menej ako 5% odpadu. Udržanie tohto stavu s ohľadom na kapacitu spaľovne v Košiciach, ako aj predpoklad vývoja produkcie odpadu v Meste Košice, je preto druhou zásadnou prioritou spoločnosti KOSIT a.s. Z pohľadu bežnej prevádzky je kapacita spaľovne v Košiciach dnes naplnená na úrovni 88 % a zmenou režimu prevádzky je možné túto kapacitu navýšiť o ďalších cca 30 000 ton ročne.

Druhá časť investičnej stratégie je teda venovaná modernizácii existujúcich technológií. Spaľovňa v Košiciach disponuje dnes dvoma spaľovacími linkami. Linka K1 bola uvedená do prevádzky v roku 1992. Linka K2 bola spustená na prelome rokov 2013 a 2014.

Prvá fáza modernizácie spaľovne po zmene majoritného akcionára bola zameraná na obnovu zariadenia turbogenerátora, ako súčasti linky K2, po jeho požiari začiatkom roku 2015 a korekcie ostatných technologických celkov linky K2. Táto fáza bola ukončená v auguste 2016 spustením linky K2 do prevádzky. Spolu s uvedením linky K2 do obnovenej prevádzky začala spoločnosť KOSIT a.s. opätovne vyrábať elektrickú energiu a tú používať jednak na krytie vlastných potrieb, ako aj na jej predaj.

Ďalšia fáza, ktorá začala spolu so spustením linky K2, je zameraná na generálnu opravu a modernizáciu starej linky K1. Cieľom projektu je zvýšenie miery ekonomickej účinnosti spaľovacej linky K1, predĺženie morálnej doby životnosti kotla K1 o minimálne 10 rokov, rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín, modernizácia systému riadenia a merania a regulácie predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť zariadenia a úpravu kotla pre použitie demi vody s rekonštrukciou chemickej úpravne vody. Odhadované náklady na túto fázu projektu sú 20 mil. EUR. Súčasťou projektu modernizácie spaľovne je aj rekonštrukcia viacerých budov a komunikácií na spaľovni za 6 mil. EUR.

Celkový balík investícií, ktoré spoločnosť KOSIT a.s. plánuje preinvestovať do roku 2021 vo výške 51,4 mil. EUR nie je určený iba na obnovu súčasných zariadení, ale je rozvrhnutý tak na obnovovacie, ako aj rozvojové investície. Podiel rozvojových investícií v celkovom balíku predstavuje viac ako jednu tretinu. Rozvojové plány spoločnosti sú smerované hlavne do projektov, ktoré sú schopné generovať dodatočný zdroj príjmov, resp. znížiť objem nákladov. Príkladom projektu na znižovanie nákladov je inštalácia druhej turbíny s výkonom približne 1 MW, ktorá má slúžiť na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu. Naopak, príkladom ďalšieho využitia tepla z procesu spaľovania odpadu je výstavba skleníkového hospodárstva. Sortiment plodín bude definovaný podľa aktuálneho dopytu, v každom prípade pôjde o teplomilnú plodinu.

KOSIT a.s. má dvoch akcionárov – Mesto Košice (34 %) a Wood Waste Management Limited (66 %). Väčšinového akcionára manažérsky riadi Wood & Company, a. s., ktorá patrí do portfólia Wood & Company Group – najväčšej nezávislej investičnej banky v strednej a východnej Európe. Manažérsky riadi napríklad aj spoločnosti Chirana T. Injecta, a. s., alebo Saneca Pharmaceuticals, a.s. (bývalá Slovakofarma Hlohovec). Len na Slovensku Wood & Company Group zamestnáva 2 000 ľudí, z toho 380 zamestnancov v spoločnosti KOSIT a.s.

O spoločnosti KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.