Mapa obslužnosti ciest v správe KOSIT a.s.

Organizácie zabezpečujúce zimnú údržbu mestských komunikácií:

Zimnú údržbu na mestských komunikáciách v územnom celku Košice – mesto koordinuje MMK referát dopravy mesta a vykonávajú viaceré organizácie prostredníctvom Operačného plánu zimnej údržby pre mesto Košice. Nositeľmi zimnej údržby v našom meste sú firmy:

 • KOSIT a.s. – zabezpečujú zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby,
 • DPMK, a.s. – zabezpečuje zimnú údržbu dopravných plôch podľa vlastného plánu zimnej údržby,
 • SMZ – zabezpečuje zimnú  údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby,
 • NDS a.s., Košice na ŠC I. triedy – samostatne riadi a zabezpečuje zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby
 • Dobrovoľníci z mestského projektu Adoptuj si chodník.

Majitelia a správcovia nehnuteľností a budov zabezpečujú zimnú údržbu na chodníkoch a komunikáciách hraničiacich s touto nehnuteľnosťou.

Ďalšie organizácie zabezpečujúce zimnú údržbu na komunikáciách, ktoré nie sú skolaudované, alebo na ktorých sa realizuje rôzna výstavba. Údržbu týchto komunikácií zabezpečuje investor prípadne dodávateľská organizácia.

KOSIT a.s. zadeľuje, koordinuje a kontroluje práce len svojich pracovníkov a svojich zmluvných dodávateľov.

UPOZORNENIE

V sezóne 2023 / 24 pribudli do strojného čistenia počas zimnej údržby tieto komunikácie:

 • Vyšný Lorinčík – nová cesta medzi Lorinčíkom a Vyšným Lorinčíkom
 • Vjazd na parkovisko pri Rokoku
 • Ulica Slobody – átrium  pred ZŠ
 • Katkin park – prepojovacie chodníky v parku
 • Park Obrody – Ľudová – prepojovacie chodníky v parku
 • Zuzkin park – prepojovacie chodníky v parku
 • Popradská – cyklochodník od ZD Popradská po Sokolovskú ulicu