Zber papiera v Košiciach v školskom roku 2010/2011 – odovzdanie diplomov
4. marca 2012
KOSIT začal s posypom ciest
4. marca 2012

Zlatý mravec 2011, cena najlepším v odpadovom hospodárstve

TLAČOVÁ SPRÁVA, 10.november 2011, Bratislava

zlaty marvec_15Bratislava 10.november 2011 – šesť rokov súťaženia o prestíž, 113 predložených a reálne implementovaných projektov, 26 výhercov z celého Slovenska, je bilancia súťaže Zlatý mravec, ktorá práve dnes otvorila brány pre tohtoročných víťazov v Bratislavskom kongresovom centre Technopol o 13:15 hodine v rámci konferencie Deň odpadového hospodárstva. Unikátnu sošku Zlatého mravca pre rok 2011 si odniesli Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.; PCA Slovakia, s.r.o., DRON – Sklady, s.r.o., KOSIT a.s., Bc. Nora Koteríková – Technická univerzita vo Zvolene. Za špeciálny dlhodobý prínos v odpadovom hospodárstve si prevzali Čestné uznanie Priatelia Zeme – SPZ.
Deň odpadového hospodárstva (DOH) sa stal za uplynulé roky prestížnym a vysoko uznávaným odborným fórom doma i v zahraničí. „Na kongrese dostávajú priestor nielen medzinárodne uznávané autority v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj zástupcovia inštitúcií zodpovedných za tvorbu koncepcií, legislatívy a nástrojov realizácie štátnych politík jednotlivých štátov EÚ“ – informuje Ľubomír Augustín, hlavný organizátor konferencie. K pravidelným účastníkom kongresu DOH neodmysliteľne patria predstavitelia a manažéri spoločností, podnikajúcich v tomto sektore, štátnej správy a samosprávy, domácich i zahraničných odborných organizácií, tlače a elektronických médií.
Odovzdávanie prestížnej celoslovenskej ceny Zlatý mravec sa stalo už tradíciou na samotnej konferencii. Zlatý mravec sa udeľuje v piatich kategóriách raz ročne odpadárom z celého Slovenska, ktorí prispeli svojou činnosťou k rozvoju v oblasti odpadového manažmentu. „Tento rok pribudla k tradičným 4 kategóriám nová s názvom „Environmentálna výchova“ so zameraním na odpadové hospodárstvo“ – dodáva Peter Krasnec, prezident APOH-u.

Vyhlasovateľmi jedinečnej súťaže na Slovensku v oblasti odpadového manažmentu sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), Slovenské priemyselné združenie pre obaly (SLICPEN) a spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.
Hodnotiacu komisiu Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec v tomto roku tvorili 12 nezávislí zástupcovia odbornej verejnosti (Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o., Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP – COHEM, Združenie miest a obcí, Slovenská inšpekcia životného prostredia, GJG-Enviro, a.s., ASPEK, SLICPEN, APOH, Recyklačný fond, Slovenská technická univerzita). „Členovia hodnotiacej komisie nezastupujú žiadne organizácie, predstavujú len svoje vlastné odborné názory “– upresňuje Peter Krasnec. Zlatého mravca odovzdali organizátori súťaže spoločne s generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia SR – Vladimírom Blažíčkom.
Víťazom kategórie Komunálne odpadové hospodárstvo sa stali Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. s projektom „Komunálne odpadové hospodárstvo pre samosprávy“. Cenu prevzala Zuzana Gallová, konateľka spoločnosti
V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom sa stala spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o. za projekt „Efektívne odpadové hospodárstvo v automobilovom priemysle“. Hodnotiaca komisia ocenila, že spoločnosť PCA zavedením princípov odpadového hospodárstva , predchádzaním vzniku odpadov, vzdelávaním a motiváciou zamestnancov v závode PCA v Trnave vytvorila vysoko efektívny systém podnikového odpadového hospodárstva.
Ocenenie si osobne odniesol Laurent Beroni, technický riaditeľ a člen predstavenstva PCA Slovakia,s.r.o
DRON – Sklady, s.r.o. získali prestížne ocenenie v kategórii inovatívnych riešení s projektom „Technologická linka DSSC/SCA“, ktorý je zameraný na výskum a vývoj technológie spracovania odpadu procesom termického štiepenia. Ocenenie si prevzal László Farkas, konateľ spoločnosti.

V rámci projektov environmentálnej výchovy, získala prvenstvo košicko-talianska spoločnosť KOSIT a.s. s projektom „Škôlka Ježka Separka“. Ide o jedinečnú komplexne spracovanú edukatívnu pomôcku pre učiteľov a deti materských škôl. Zlatého mravca prevzal generálny riaditeľspoločnosti, Alvise Gerotto.

Študentský projekt vyhrala Bc. Nora Koteríková z Technickej univerzity vo Zvolene za diplomovú prácu „Experiment aplikácie odpadových pieskov z foriem a jadier na výrobu betonárskych výrobkov“.
Za dlhoročne vynaloženú prácu a úsilie v oblasti ekológie/odpadového hospodárstva bola udelená špeciálna cena – Čestné uznanie, ktoré právom získali – Priatelia Zeme – SPZ.

O Vyhlasovateľoch súťaže

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike. APOH združuje podnikateľské subjekty pokrývajúce svojím rozsahom väčšiu časť výkonov v tejto oblasti v Slovenskej republike. Členmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom a zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým využitím, materiálovým využitím – recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí.

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku je mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie.

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN)
SLICPEN je Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie založené v roku 1994. SLICPEN je nezávislé neziskové združenie právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktoré vyrábajú, používajú alebo sa zaoberajú obalovými prvkami a materiálmi. Členmi môžu byť aj organizácie predávajúce alebo distribuujúce balený tovar.
SLICPEN vznikol ako dôsledok uvedomenia si podielu zodpovednosti a povinnosti jeho členov pri trvalo udržateľnom ekologickom rozvoji, racionalizácii výroby, používaní a recyklovaní obalov a všeobecnom zlepšovaní výrobných postupov.

Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.
je poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva. V rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec preberá zodpovednosť výkonného organizátora a koordinátora.
——- KONIEC ——-