Vyhlasujeme X. ročník súťaže Vrchnákománia
22. marca 2017
Krásna je opäť krásna
29. marca 2017

Stanovisko spoločnosti KOSIT a.s. k cene za odpad

Spoločnosť KOSIT a.s. reaguje na domnienky komunálnych poslancov faktami. Porovnávanie nákladov vynaložených na odpadové hospodárstvo v jednotlivých mestách sa nedá vykonať paušálne, bez predchádzajúcej analýzy a znalosti pomerov v jednotlivých obciach.

Spoločnosť KOSIT a.s. reaguje na domnienky komunálnych poslancov faktami. Porovnávanie nákladov vynaložených na odpadové hospodárstvo v jednotlivých mestách sa nedá vykonať paušálne, bez predchádzajúcej analýzy a znalosti pomerov v jednotlivých obciach.

Jednotlivé obce a mestá vydávajú vlastné všeobecné záväzné nariadenia, ktoré stanovujú výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ich území a tento poplatok je jedným zo zdrojov odpadového hospodárstva obcí. Jediné objektívne kritérium pre porovnávanie cien je prepočet podielu nákladov uvedených v rozpočte mesta a počtu obyvateľov.

Cenové rozdiely v jednotlivých obciach, kde spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje odpadové hospodárstvo, sú okrem toho dané rozsahom poskytovaných služieb.  V Košiciach ide o podstatne rozšírenejší rozsah služieb ako sú napr. prevádzkovanie 5 zberných dvorov, celoročné rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zvoz a preprava komunálnych odpadov 6 dní v týždni, umývanie zberných nádob a iné. V porovnaní s mestami v zahraničí sú ceny za odpadové hospodárstvo v Košiciach polovičné.

„Ponuky distribuované našim klientom je potrebné posudzovať z pohľadu času, v ktorom boli vystavené. Väčšina našich ponúk má indikatívny charakter, alebo sú časovo viazané, nakoľko sa okolnosti podmieňujúce výrobný plán môžu zmeniť. V každom prípade sa vždy snažíme nájsť pre každého zákazníka riešenie primerané jeho možnostiam. Z nášho pohľadu sú doplnkové zdroje odpadu pokrývajúce sezónne výkyvy, ako aj potreby kontinuálnej výroby potrebné aj z pohľadu generovania výnosov nutých ma krytie neustále rastúcich cien variabilných vstupov v dôsledku rastu minimálnej mzdy a inflácie,“ vyjadruje sa k ponukám pre jednotlivé mestá generálny riaditeľ Marián Christenko.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vybrané mestá a príslušné aktuálne poplatky vychádzajúce zo všeobecného záväzného nariadenia. Náklady na odpadové hospodárstvo jednotlivých miest sú prepočítané na základe schváleného rozpočtu mesta (výdavky mesta) pre rok 2016.

Analýza poplatku a nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom vo vybraných mestách SR

Mesto

Počet obyvateľov

Poplatok (Eur/osoba/rok)

Náklady na odpadové hospodárstvo na obyvateľa/rok/eur (podiel nákladov s rozpočtom mesta)

Bratislava

422 932

34,35

59,11

Trnava

63 865

32,84

49,04

Nitra

80 130

23

48,35

Trenčín

55 698

29

47,81

Žilina

81 114

23,36

46,84

Banská Bystrica

78 758

29,2

47,47

Prešov

89 959

20

44,96

Košice

239 200

31,44

47,62

Dolný Kubín

19 196

29,2

30,58

Prievidza

47 143

29,28

33,01

Rožňava

18 320

21,09

43,2

* Čísla vychádzajú z verejných dostupných zdrojov.

Argumenty spoločnosti KOSIT a.s.