Informácie o vypustených množstvách znečisťujúcich látok a dodržanie emisného limitu