Čo je zakázané priniest na ZD a výnimky

 • odpady zo škváry ( výmety z vykurovacích zariadení, ako sú rôzne piecky, krby a i.);
 • odpady z azbestu a azbestocementu (strešná krytina – eternit sivý, modrý, eternitová krytina vlnitá; eternitové zvody zo stupačiek a pod.);
 • krytiny z bitúmenového papiera (t.j. asfaltový papier, resp. lepenka);
 • nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, zbytky chemikálií vrátane neoznačených chemikálií, herbicídy, pesticídy, insekticídy, jedy rôznych druhov, vrátane otravy na potkany);
 • lieky a liečivá zo zdravotnej príp. veterinárnej starostlivosti;
 • odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako sú uvedené v povolených množstvách;
 • autodiely z nákladných a dodávkových vozidiel;
 • akumulátory z nákladných vozidiel, príp. pracovných strojov;

 Výnimkou zo zákazu sú odpady:

 • sklenená vata,
 • zvyšky škváry v stavebnom odpade (súčasť rekonštrukcie starých striech),
 • zvyšky bitúmenového papiera, ktoré sú súčasťou dreva zo stavieb (povaly, strechy a pod.),
  zvyšky asfaltu pri rekonštrukcii chodníkov, cestičiek pri rodinných domoch.
 • odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok – Tento druh odpadu prijíma len ZD Pri bitúnku

Obsluha zberných dvorov ich preberie len v malých, reálnych množstvách, ktoré môžu vzniknúť občanovi pri svojpomocnej rekonštrukcii nehnuteľností.