Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)
Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Linky kotlov K1 a K2:

Január